สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562

Categories สาระน่ารู้ Writed By montree
18 กันยายน 2562 08:09:19

นครสวรรค์  ///   สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2562

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้(17 กันยายน 2562) ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562 ซึ่งทางจังหวัดนครสวรรค์ โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดขึ้น ตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ โดยพิจารณาความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ

พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 2 พระองค์ ซึ่งเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ในฐานะยุวกษัตริย์คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 และองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดเป็นปีเยาวชนสากล เมื่อปีพุทธศักราช 2528 การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ในวันนี้เพื่อให้เยาวชนมีความกระตือรือร้น ที่จะพัฒนาตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน ซึ่งเยาวชนที่มาร่วมงานในวันนี้ได้จัดกิจกรรม การสาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงดนตรี การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการฟังธรรมเทศนา ในหัวข้อ จิตอาสานำพาชีวิตมีสุข ตามเป้าหมายการพัฒนา “จิตอาสาพัฒนาชุมชนด้านภูมิปัญญา”

 ภาพ/ข่าว    ปชส..จ.นครสวรรค์